Våre tjenester

Krafthuset Melbye AS har 15 års erfaring med strategi og finansiell risiko av kraftproduksjon for kraftverkseiere. Til dette brukes Monte-Carlo simulerte kraftpriser, sertifikatpriser, produksjon, rentenivå og konsesjonstildelinger. Vi kan blant annet hjelpe til med:

Verdivurdering

Noen ganger trenger eiere av småkraftverk verdivurdering av småkraftverket. Det kan for eksempel være i forbindelse med årsregnskap, for interne kjøp eller salg av aksjer, emisjoner, arv eller i forhandlinger med banken.

En grunneier vil normalt mene at 1 krone i falleie er sikrere enn 1 krone i aksjeutbytte, slik at for grunneierne er verdien av falleie høyere enn tilsvarende verdi i aksjer (lavere avkastningskrav på falleie enn aksjene). Det er to verdier i et småkraftverk: fallretten og selve verdien av kraftverket. Grunneierne vil derfor søke å ta ut mest mulig av verdiene i falleie, men det er normalt sett ikke ønskelig for kjøpere av kraftverk.

Ved et salg vil ofte falleie-avtalen måtte endres. Dette for å få tilstrekkelig økonomi i kraftverket slik at det er finansielt interessant for en kjøper. Avtaletiden vil normalt også endres til 50-60 år som et minimum.


Megling av kraftverk

Vi er, etter vår kjennskap, det eneste selskapet som utelukkende arbeider med transaksjoner og verdivurderinger av aksjeandeler og fallrettigheter for småkraftverk i Norge. Vårt mål er å gjøre våre kunder fornøyd i en transaksjon. Derfor ser vi på totalverdien av fallrettigheter og aksjeverdier når vi vurderer et kraftverks samlede verdi. Høy /kort falleie medfører lavere aksjeverdi og motsatt. Vi mener derfor at disse må sees i sammenheng.